pedalgenerator

Persbericht nov 2023.

Dear all, Some good news about giving the Bike2 pedal generator a new life. Alligt sold the Bike2 patent to CIXI. CIXI.life is a French company which made their own pedal generator within the last 8 year, which is at least as good as the bike2 product. And they are many steps ahead of me and my partners. They also see a mission to help people to be more active during traveling to give them more health and to save the environment with a smaller vehicle than a car. That gives moving traffic a complete extra dimension. Pedaling in your LEF. They are open for joint-ventures for other continents or for bringing the pedal generator to the car industry!! https://www.cixi.life/active-vehicle-vigoz

To give them optimal protection to protect their product and investments in production and ramp up cost for the next 3 years I sold them my Bike2 patent. I'm licensed so I can keep going with my partners making my own system in small numbers. They also have their own patent and together they now have a super-strong defense. I'm happy to sell my patent to them, because they have the ambition and have a good starting point to bring the pedal generator to mass production. That they agreed with; "if they don't succeed in this before 2027 Alligt gets the patent back", shows that have confidence in what they can do with their team.

Begin next year they have a developing kit ready in small numbers available and a team to support that. I ordered one for experimenting and to give the next 4 wheeled 45 km/h velocar a boost. https://sites.google.com/cixi.life/cixi-creators/dev-kit

You can meet them with the Golo.bike at the Cargo bike Festival 24-26 nov in Amsterdam. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7127606627750277120/ For questions about their system you can contact: info@cixi.life

I can spent some extra money to develop my Hybrid cargo bike wheels. Wheels with good looking and elastic high end plastic inside and high impact resistance extruded aluminium rim where it maters for commercial use.

Likely a hybride version of my CBW3 wheel. That will be a 16"/20" wheel for a big (GRIN) motor inside. Picture: CBW3, Full plastic rim/wheel available with grin motor. https://ebikes.ca/grin-hub-cbw3-20-cargo-wheel.html Hybrid wheels, plastic inside, aluminium rim.

Kind regards, Leo Visscher

cargobike-wheels.com

Persbericht jan 2023. See below for EN

Alligt geeft trapasgenerator van Bike2 nieuw leven.

  Alligt, Nederlands producent van kunststof wielen en onderdelen voor cargofietsen en velocars, geeft de trapasgenerator van Bike2 een nieuwe kans. Ondanks het feit dat Deense bedrijf de voorbije 12 jaar veel energie in het concept hebben geïnvesteerd, is het hen uiteindelijk nog niet gelukt om een afgewerkt product naar de markt te brengen. Wellicht waren ze hun tijd te ver vooruit. Alligt behoorde tot één van hun eerste klanten en heeft met Bike2e samengewerkt om de trapasgenerator te testen. Alligt en Bike2 hebben onlangs een overeenkomst afgesloten waardoor Alligt het werk kan verderzetten. Bike2 kan rekenen op een marktconforme royalty ter compensatie van investering in de voorbije 12 jaar. Door de overeenkomst verwerft Alligt het patent van Bike2 en kan het de human serial hybride trapasgenerator een herstart geven. 

Dit concept biedt een zeer geschikte oplossing voor cargofietsen. Alligt kent de markt van cargofietsen goed, want het bedrijf heeft met de ontwikkeling en productie van kunststof cargo wielen een zeer uitgebreid netwerk verworven. Alligt zaakvoerder, Leo Visscher, is ervan overtuigd dat veel van die bedrijven interesse hebben in een onderhoudsarme aandrijving. “Wie een kunststof wiel niet gek vindt, vindt een trapasgenerator ongetwijfeld ook geen absurd idee”, aldus Leo.  

 Het product is een trapaandrijving waarbij de ketting van een fiets wordt vervangen door een elektrische koppeling met optimaal kettinggevoel, dat aangevuld wordt door energie uit een accu. Alligt gelooft dat dit product gezonde beweging door het rijden met een lichtgewicht voertuig kan stimuleren. Alligt is er bovendien van overtuigd dat de trapasgenerator bijdraagt tot de veiligheid. Het systeem vereist nog altijd dat de fietser in redelijke mate trapt om een efficiënte versnelling en snelheid te realiseren. Alligt meent dat een maximale versnelling van 1,5 m/s2 voor alle voertuigen op de weg een goede grens is. Het systeem laat ook mensen met heel weinig spierkracht toe om zich zelfstandig voort te bewegen. Bovendien kun je je met dit systeem bij koud weer warm trappen. 

 Het is inmiddels duidelijk dat er voor seriële hybride-systemen bij cargofietsen en velocars een grote markt aan het groeien is. De pluspunten van dit systeem voor cargofietsen en velocars zijn ondermeer de goede controle over de fiets, die des te belangrijker is in stedelijke gebieden en de ontwerpvrijheid die ontstaat door het weglaten van de ketting. Bovendien laat het systeem toe om achteruit te rijden en daarbij zelfs via de motor energie te regenereren. 

 Om de trapasgenerator van Bike2 naar de markt te brengen, is er nog een behoorlijke inspanning nodig met name inzake beschikbare componenten en aanpassing van de software voor een nieuw prototype. Dit nieuwe prototype zou kunnen worden getest met de Golo cargofiets Flevobike, een ander Nederlands bedrijf dat al jarenlang meewerkt om de trapgenerator te verbeteren. Na de eerste testen met de Golo, zou een Beta versie breed in de markt worden getest. Dit plan vergt echter bijkomende investeringen.  

 Daarom zoekt Alligt partners die geïnteresseerd zijn in financiële ondersteuning en/of partners die interesse hebben om het systeem te produceren. Alligt is alvast overtuigd van het potentieel van het Bike2 systeem. Het aantal aanbieders van seriële hybride systemen is nog vrij beperkt. Nogal wat van die bestaande systemen bieden nog geen optimaal kettinggevoel zoals Bike2.Bovendien is het systeem geschikt voor verschillende doelgroepen, niet alleen voor cargofietsen, maar ook voor ondermeer hometrainers en voor fietsen voor gebruikers met fysieke problemen. 

 Mocht een grote partij geïnteresseerd zijn om dit project in zijn geheel van Alligt over te nemen, dan is ook dat bespreekbaar. Alligt’s doelstelling bij overname van het patent was dat er meer trapgeneratoren op de markt komen voor verschillende doelgroepen en dat deze ook beschikbaar worden voor kleine innovatieve bedrijven. Vijftig procent van een eventuele overname zal gaan naar Esquare, het bedrijf achter bike2.dk 

 Meer informatie vindt u op Alligt.nl. Hun Cargobike wielen zijn te zien op cargobike-wheels.com. Voor contact leovisscherkorver@gmail.com. Meer dan bovenstaand info is er nog even niet. 30-1-2023

Alligt gives Bike2's pedal generator a new life

 Alligt, Dutch manufacturer of plastic wheels and parts for cargocycles and velocars, is giving Bike2's pedal generator a new chance. Even though the Danish company has invested a lot of energy in the concept over the past 12 years, they have ultimately not yet managed to bring a finished product to market. Maybe they were too far ahead of their time. Alligt was among one of their first customers and worked with Bike2 to test the pedal generator. Alligt and Bike2 recently entered into an agreement that allows Alligt to continue the work. Bike2 can expect a market-based royalty to compensate for their investment over the past 12 years. 

 Through the agreement, Alligt acquires Bike2's patent and can relaunch the human serial hybrid pedal generator. This concept offers a very suitable solution for cargo bikes. Alligt knows the cargo bike market well, having acquired a very extensive network with the development and production of plastic cargo wheels. Alligt managing director, Leo Visscher, is convinced that many of those companies are interested in a low-maintenance drive system. "Those who don't think a plastic wheel is crazy will undoubtedly not find a pedal generator an absurd idea either," Leo says. 

 The product is a pedal drive in which a bicycle's chain is replaced by an electric clutch with optimal chain feel, supplemented by energy from a battery. Alligt believes this product can encourage healthy exercise by riding a lightweight vehicle. Alligt also thinks that the pedal generator contributes to safety. The system still requires the cyclist to pedal at a reasonable rate to achieve efficient acceleration and speed. Alligt believes that a maximum acceleration of 1.5 m/s2 is a good limit for all vehicles on the road. The system also allows people with very little muscle power to propel themselves independently. Moreover, this system allows you to pedal yourself warm in cold weather.

 It is now clear that the market for serial hybrid systems in cargocycles and velocars is really taking off. The advantages of this system for cargocycles and velocars include good control of the vehicle, which is even more important in urban areas, and the design freedom created by omitting the chain. In addition, the system allows for riding in reverse, even regenerating energy via the motor. 

 In order to bring Bike2's bottom bracket generator to the market, quite an effort is still needed, especially regarding available components and adaptation of the software for a new prototype. This new prototype could be tested with the Golo cargo bike from Flevobike, another Dutch company that has been cooperating for years to improve the pedal generator. After initial testing with the Golo, a Beta version could be tested widely in the market. However, this plan requires additional investments. 

 Therefore, Alligt is looking for partners interested in financial support and/or partners interested in producing the system. Alligt is already convinced of the potential of the Bike2 system. The number of suppliers of serial hybrid systems is still quite limited. Moreover, the system is suitable for various target groups, not only for cargocycles, but for instance also for hometrainers or for bikes for users with physical problems. 

 Should a major party be interested in taking over this project in its entirety from Alligt, that too is negotiable. Alligt's objective in taking over the patent was to bring more pedal generators to the market for different target groups and make them available to small innovative companies. Fifty per cent of such a take-over will go to Esquare, the company behind bike2.dk. 

 More information can be found at Alligt.nl. Their Cargobike wheels can be seen at cargobike-wheels.com cargobike-wheels.com. For further details, please contact leovisscherkorver@gmail.com. There is no more information availible at this moment. 30 January 2023. 

 

 

 

 

home